Avis legal

1.- TITULARITAT I FINALITAT DEL LLOC WEB
Accedint a aquest lloc web amb la titularitat de SUMALISA amb domicili postal a Sant Julia de Lòria del Principat d’Andorra, Prat de la Font AD600 – La Margineda, inscrita en el Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 7090, amb número de registre de comerç 912617E i amb número de registre tributari A-702246-D.
Podeu posar-vos en contacte via telefònica al número +376 720 720 o per correu electrònic administracio@sumalisa.com
La finalitat del lloc web és informar dels productes i serveis que es posen a disposició de l’usuari per part de SUMALISA

2.- ACCEPTACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS
La utilització d'aquest portal implica l'acceptació per part dels usuaris i usuàries de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal, així com en la política de privadesa i de galetes, que també està a la vostra disposició en aquest lloc web, sense reserves de cap mena.
SUMALISA podrà modificar el portal i efectuar els canvis i les modificacions que estimi convenients i convingui necessaris per a l'adequada funcionalitat d’aquest, sense necessitat de previ avís. Així doncs, es recomana la visita periòdica als termes i condicions que fan referència a l’Avís Legal del lloc web.
Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris derivats dels serveis oferts al portal estaran vinculades a la legislació i jurisdicció del Principat d’Andorra. Tanmateix, els usuaris i usuàries estaran obligats a fer un ús diligent del lloc web, amb bona fe i bons costums sense afectació a la moralitat i l’ordre públic.

3.- INFORMACIÓ FACILITADA EN EL LLOC WEB.
SUMALISA pren les mesures i tècniques pertinents per oferir informació veraç i sense errors. En el cas que en algun moment es produís un error, lluny de la intenció de SUMALISA, es procediria immediatament a la seva correcció. De la mateixa manera, és possible que els continguts del portal puguin mostrar informació provisional sobre alguns productes, serveis o esdeveniments.
De les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes, serveis o esdeveniments de caràcter extern i que apareguin al portal, han de respondre els editors, fabricants o proveïdors d'aquests productes. Les imatges publicades no tenen per què correspondre amb els productes, serveis o esdeveniments reals, sent les mateixes orientatives, i sent vinculant la descripció donada del producte, segons la normativa legal vigent.

4.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL DEL CONTINGUT DEL WEB
Tots els continguts publicats al portal, especialment els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, vídeos i imatges de tota mena, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de SUMALISA o de titulars tercers, els mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al portal.
En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de SUMALISA o dels titulars corresponents.
Queda prohibit, per tant, l'ús del portal amb fins públics o comercials, per la qual cosa no es podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut del portal. Queda expressament prohibida la introducció d'enllaços amb fins mercantils en pàgines web alienes a SUMALISA, que permetin l'accés al portal, sense consentiment previ. En tot cas, l'existència d'enllaços en llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'enllaç, ni l'acceptació per part de SUMALISA dels seus continguts o serveis.

5.- DRETS D’EXCLUSIÓ
SUMALISA es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin els Termes i Condicions.

6.- RESPONSABILITAT DE SUMALISA
Els productes, serveis i esdeveniments presentats en el portal són conformes a la legislació Andorrana.
L'accés al portal serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l'usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte per l'ús que faci del portal, incloent-hi, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a SUMALISA per qualssevol de les reclamacions derivades, directament o indirectament de tals fets. SUMALISA no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a SUMALISA, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel portal, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a SUMALISA, degudes a l'usuari, a tercers, o a supòsits de força major. SUMALISA no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del portal.
En particular, SUMALISA no respon en cap cas que els usuaris no utilitzin el portal de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que no ho facin de forma diligent i prudent.

7.- OBLIGACIONS DE CLIENTS I USUARIS
Amb caràcter general l'usuari s'obliga al compliment del present Avís legal, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en aquestes, al portal i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el portal de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquest, els béns o drets de SUMALISA, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer.
Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares. SUMALISA no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar l'edat d'aquests. Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior durant la utilització del portal l'usuari s'obliga a:
a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats.
b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del portal, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de SUMALISA, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de SUMALISA o en general de qualsevol tercer.
d) Guardar diligentment el "nom d'usuari" i la "contrasenya" que li sigui facilitada per SUMALISA, assumint per part de l’usuari, la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut d'aquests.
e) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del portal, i a no utilitzar els continguts i la informació de la mateixa per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
f) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del portal o en la utilització de qualsevol dels serveis d'aquest, incloent-hi la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.
g) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de SUMALISA, els seus proveïdors o tercers.
h) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentarà, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.